Cronologia del cònsols de la República

Publi Corneli Escipió Africà Major

La següent cronologia està subjecta a més que possibles canvis, per la dificultat que comporta establir una cronologia consolar exacta, tenint en compte els problemes en certes èpoques d'allò que conten els fasti consulars, i que han anant recopilant les diferents fonts primàries i secundaries al llarg de molts segles. A més a més, acceptar l'inici del consolat l'any 509 a. C., i no al segle IV a. C. (arran de les lleis de Licini i Sexti), és altre punt molt discutit per la historiografia. Com aporta la tesi de I. V. Nietuschil, podria ser que el càrrec de cònsol no existés abans, que tan sols hi havia dos pretors, un ancià i altre a les seues ordres, que sovint eren substituïts per tribuns militars amb poder col·legiat. Aleshores, la rogatio de Licini agregaria un tercer pretor, plebeu, que junt a l'ancià pretor desenvolupés el càrrec de "pretor-cònsol", o simplement "cònsol".

Segle VI a. C.
509 a. C. Lucius Iunius Brutus. Cònsols sufectes: Spurius Lucretius Tricipitinus, Marcus Horatius Pulvillus (1º), Lucius Tarquinius Collatinus i Publius Valerius Publicola (1ª).
508 a. C. Publius Valerius Publicola (2º) i Titus Lucretius Triciptinus (1º).
507 a. C. Publius Valerius Publicola (3º) i Marcus Horatio Pulvillus (2º)
506 a. C. Spurius Larcius Rufus (o Flavus) (1º) i Titus Herminio Aquilinus
505 a. C. Marcus Valerius Volusus i Publius Postumius Tubertus (1º)
504 a. C. Publius Valerius Publicola (4º) i Titus Lucretius Triciptinus (2º)
503 a. C. Agrippa Menius Lanatus i Publius Postumius Tubertus (2º)
502 a. C. Opiter Verginius Tricostus i Spurius Cassius Viscellinus ( o Vecellinus) (1º)
501 a. C. Postumius Cominius Auruncus i Titus Larcius Flavus (o Rufus)

Segle V a. C.
500 a. C. Servius Sulpicius Camarinus Cornutus i Manius Tullius Longus
Dictador: Titus Larcius Flavius (o Rufus); Magister Equitum: Spurius      Cassius Viscellinus (o Vecellinus)
499 a. C. Titus Aebutius Helva i Publius (o Gaius) Veturius Geminus Cicurinus
498 a. C. Quintus Cloelius Siculus i Titus Larcius Flavus (o Rufus) (2º)
Dictador: Aulus Postumius Albus Regillensis; Magister equitum: Titus Ebucius Helvus
497 a. C. Aulus Sempronius Atratinus i Marcus Minucius Augurinus
496 a. C. Aulus Postumius Albus Regillensis i Titus Verginius Tricostus Caeliomontanus
495 a. C. Appius Claudius Sabinus Regillensis i Publius Servilius Priscus Structus
494 a. C. Aulus Verginius Tricostus Caeliomontanus i Titus Veturius (o Vetusius) Geminus Cicurinus
493 a. C. Postumius Cominius Auruncus (2º) i Spurius Cassius Viscellinus (2º)
492 a. C. Titus Geganius Macerinus i Publius Minucius Augurinus
491 a. C. Marcus Minucius Augurinus (2º) i Aulus Sempronius Atratinus (2º)
490 a. C. Quintus Sulpicius Camerinus Cornutus i Spurius Larcius Flavus (o Rufus) (2º)
489 a. C. Gaius Iulius Iullus i Publius Pinarius Mamertinus Rufus
488 a. C. Spurius Nautius Rutilus i Sextus (o Spurius) Furius Medullinus (o Fusus)
487 a. C. Titus Sicinius (Sabinus) i Caius Aquillius Tuscus
486 a. C. Spurius Cassius Viscellinus (3º) i Proculus Verginius Tricostus Rutilus
485 a. C. Servius Cornelius Maluginensis i Quintus Fabius Vibulanus (1º)
484 a. C. Lucius Aemilius Mamercinus (1º) i Caeso Fabius Vibulanus (1º)
483 a. C. Marcus Fabius Vibulanos (1º) i Lucius Valerius Potitus (1º)
482 a. C. Quintus Fabius Vibulanus (2º) i Gaius Iulius Iullus (2º)
481 a. C. Caeso Fabius Vibulanus (2º) i Spurius Furius Fusus
480 a. C. Marcus Fabius Vibulanus (2º) i Gnaeus Manlius Cincinnatus
479 a. C. Caeso Fabius Vibulanus (3º) i Titus Verginius Tricostus Rutilus
478 a. C. Lucius Aemilius Mamercinus  (2º) i Gaius Servilius Structus Ahala
Cònsol sufecte: Opiter Verginius Tricostus Esquilinus
477 a. C. Gaius Horatius Pulvillus i Titus Menenius Lanatus
476 a. C. Aulus Verginius Tricostus Rutilus i Spurius Servilios Structus
475 a. C. Publius Valerius Poplicola i Gaius Nautius Rutilus (o Rufus)
474 a. C. Lucius Furius Medullinus i Aulus Manlius Vulso
473 a. C. Lucius Aemilius Mamercus (3º) i Vopiscus Iulius Iullus
472 a. C. Lucius Pinarius Mamercinus Rufus i Publius Furius Medullinus Fusus
471 a. C. Appius Claudius Crassinus Inregillensis Sabinus i Titus Quinctus Capitolinus Barbatus (1º)
470 a. C. Lucius Valerius Potitus (Publicola) (2º) i Tiberius Aemilius Mamercinus (1º)
469 a. C. Titus Numicius Priscus i Aulus Verginius (Tricostus) Caeliomontanus
468 a. C. Titus Quinctius Capitolinus Barbatus (2º) i Quintus Servilius (Structus) Priscus
467 a. C. Tiberius Aemilius Mamercinus (Mamercus) (2º) Quintus Fabius Vibulanus (1º)
466 a. C. Quintus Servillius Priscus (2º) i Spurius Postumius Albus Regillensis
465 a. C. Quintus Fabius Vibulanus (2º) i Titus Quinctius Capitolinus Barbatus (3º)
464 a. C. Aulus Postumius Albus Regillensis i Spurius Furius Medullinus Fusius (1º)
463 a. C. Publius Servilius Priscus i Lucius Aebutius Helva
462 a. C. Lucius Lucretius Tricipitinus i Titus Geminus Cicurinus
461 a. C. Publius Volumnius Amintinus Gallus i Servius (o Publius) Sulpicius Camerinus Cornutus
460 a. C. Publius Valerius Publicola (2º) i Gaius Claudius Inregillensis (Regillensis) Sabinus. Cònsol sufecte: Lucius Quinctius Cincinnatus (1º)
459 a. C. Quintus Fabius Vibulanus (3º) i Lucius Cornelius Maluginensis Uritinus
458 a. C. Gaius Nautius Rutilus (2º) (?). Cònsol sufecte: Lucius Minucius Esquilinus Augurinus (?)
Dictador: Lucius Quinctius Cincinnatus (1º); Magister equitum: Lucius Tarquinus Flacus
457 a. C. Gaius Horatius Pulvillus (2º) i Quintus Minucius Esquilinus (Augurinus)
Altres possibles cònsols? Lucius Quinctus Cincinnatus (2º) i Marcus Fabius Vibulanus?
456 a. C. Marcus Valerius Maximus Lactuca i Spurius Verginius Tricostus Caeliomontanus
455 a. C. Titus Romilius Rocus Vaticanus i Gaius Veturius Cicurinus
454 a. C. Spurius Tarpeius Montanus Capitolinus i Aulus Aternius Varus Fontinalis
453 a. C. Sextus Quinctilius Varus i Publius Curiatus (Curiatius) Fistus Trigeminus. Cònsols sufecte: Spurius Furius (Medullinus Fusus?) (2º)
452 a. C. Titus Menenius Lanatus i Publius Sestius Capitolinus Vaticanus
451 a. C. Appius Claudius Crassus Inregillensis Sabinus i Titus Genucius Augurinus
Decemvirs: Appius Claudius Crassus Inregillensis Sabinus, Titus Genucius Augurus, Lucius (o Titus) Veturius Crassus Cicurinus, Publius Sestius Capitolinus Vaticanus, Gaius Iulo Iulli, Publius (Servius?) Sulpicius Camerinus Cornutus, Publius Curiatius Fistus, Titus Romilius Vaticanus, Spurius Postumus Albus Regillensis, Aulus Manlius Vulso
450 a. C. Decemvirs: Appius Claudius Crassus, Marcus Cornelius Maluginensis (1º), Marcus Sergius Esquilinus, Lucius Minucius Esquilinus Augurinus, Quintus Fabius Vibulanus, Quintus Petelius Visolo, Titus Antonius Merenda, Caeso Duillius Longus, Spurius Oppius Cornicen, Manius Rabulleius.
449 a. C. Decemvirs: Appius Claudius Crassus Inregillensis Sabinus (3º), Quintus Libon Visolo (2º), Marcus Cornelius Maluginensis (2º), Titus Antonius Merenda (2º), Marcus Sergius Esquilinus (2º), Caeso Duilo Longus(2º), Lucius Minucius Esquilinus Augurinus (2º), Spurius Oppius Cornicen (2º), Quintus Fabius Vibulanus (2º), Manius Rabuleius (2º). Lucius Valerius Potitus, Marcus Horatius Barbatus.
448 a. C. Spurius (Lars?) Herminius Cortinesanus i Titus Verginius Tricostus Caeliomontanus
447 a. C. Marcus Geganius Macerinus (1º) i Gaius Iulius (1º)
446 a. C. Titus Quinctius Capitolinus Barbatus (4º) i Agrippa Furius Fusus
445 a. C. Marcus Genucius Augurinus i Gaius Curtius Philo
444 a. C. Tribuns militars: Aulus Sempronius Atratinus, Titu Cleliu Siculus i Lucius Atilius Luscus. Després dels tres mesos: Lucius Papirius Mugillanus (1º) i Lucius Sempronius Atratinus
443 a. C. Marcus Geganius Macerinus (2º) i Titus Quinctius Capitolinus Barbatus (5º)
442 a. C. Marcus Fabius Vibulanus i Postumius Aebutius Helva Cornicen
441 a. C. Gaius Furius Pacilus Fusus i Papirius Crassus
440 a. C. Proculus Geganius Macerinus i Lucius (Titus?) Menenius Agrippae Lanatus (2º)
439 a. C. Agrippa Menenius Lanatus i Titus Quinctius Capitolinus Barbatus (6º)
Dictador: Lucius Quinctius Cincinnatus; Magister equitum: Gaius Servilius Ahala
438 a. C. Tribuns militars: Mamercus Emilius Macerinus, Lucius Iulius Iullus, Lucius Quinctius Cincinnatus.
437 a. C. Marcus Geganius Macerinus (3º) i Lucius Sergius Fidenas.
Cònsol sufecte: Marcus Valerius Latuca Maximus
Dictador: Mamercus Emilius Mamercinus (1º); Magister equitum: Lucius Quinctius Cincinnatus
436 a. C. Lucius Papirius Crassus i Marcus Cornelius Maluginensis
435 a. C. Gaius Iulius Iullus (2º) i Lucius (o ProGaius?) Verginius Tricostus (1º)
434 a. C. Gaius Iulius Iullus (3º) i Lucius Verginius Tricostus (2º).
Tribuns militars: Servius Cornelius Cossus, Marcus Manlius Capitolinus, Quintus Sulpicius Camerinus Prextatus
Dictador: Quintus Servilius Priscus; Magister equitum: Postumius Ebucius Helva Cornicen
433 a. C. Tribuns militars: Marcus Fabius Vibulanus, Marcus Folius Flacinator, Lucius Sergius Fidenate
Dictador: Mamercus Emilius Mamercinus (2º); Magister equitum: Aulus Postumius Tubertus
432 a. C. Tribuns  militars: Lucius Pinarius Mamercinus, Lucius Furius Medulinus (1º), Spurius Postumius Albus
431 a. C. Titus Quninctius Poenus Cincinnatus (1º) i Gaius Iulius Mento
Dictador: Aulus Postumius Tubertus; Magister equitum: Lucius Iulius Iullus
430 a. C. Gaius Papirius Crassus i Lucius Iulius Iullus
429 a. C. Hostius Lucretius Triciptinus i Lucius Sergius Fidenas (2º)
428 a. C. Aulus Cornelius Cossus i Titus Quinctius Poenus Cincinnatus (2º)
Altres possibles cònsols: Lucius Quinctius Cincinnatus i Aulus Sempronius Atratinus
427 a. C. Gaius Servilius Structus Ahala i Lucius Papirius Mugillanus (2º)
426 a. C. Tribuns militars: Titus Quinctius Poenus Cincinnatus, Gaius Furius Pacilus Fussus, Marcus Postumius Albus Regillensis, Aulus Cornelius Cossus
Dictador: Mamercus Emilius Mamercinus (3º); Magister equitum: Aulus Cornelius Cossus
425 a. C. Tribuns militars: Aulus Sempronius Atratinus (1º), Lucius Quinctius Cincinnatus (2º), Lucius Furius Medulinus (2º), Lucius Horatius Barbatus
424 a. C. Tribuns militars: Appius Claudius Crassus, Spruius Nautius Rutilus, Lucius Sergius Fidenate (2º), Sextus Iuliu Iullus
423 a. C. Gaius Sempronius Atratinus i Quintus Fabius Vibulanus
422 a. C. Tribuns militars: Lucius Manlius Capitolinus, Quintus Antonius Merenda, Lucius Papirius Mugillanus
421 a. C. Gnaeus Fabius Vibulanus i Titus Quinctus Capitolinus Barbatus
420 a. C. Tribuns militars: Lucius Quinctus Cincinnatus (3º), Marcus Manlius, Lucius Furius Medulinus (3º), Aulus Sempronius Atratinus (2º)
419 a. C. Tribuns militars: Agrippa Menenius Lanatus (1º), Publius Lucretius Triciptinus (1ª), Spurius Nautius Rutilius (1º), Gaius Servilius Structus Ahala (1º)
418 a. C. Tribuns militars: Lucius Sergius Fidenas (3º), Marcus Papirius Mugillanus (1º), Gaius Servilius Structus Ahala (2º)
417 a. C. Tribuns militars: Publius Lucretius Triciptinus (2º), Spurius Rutilius Crassus, Agrippa Menenius Lanatus (2º), Gaius Servilius Structus Ahala (3º)
Dictador: Quintus Servilius Priscus; Magister equitum: Ahala Servilius
416 a. C. Tribuns militars: Aulus Sempronius Atratinus (3º), Marcus Papirius Mugillanus (2º), Quintus Fabius Vibulanus (1º), Spurius Nautius Rutilius (2º)
415 a. C. Tribuns militars: Publius Cornelius Cossus, Gaius Valerius Potitus (1º), Numerius Fabius Vibulanus (1º), Quintus Quinctius Cincinnatus (1º)
414 a. C. Tribuns militars: Gnaeus Cornelius Cossus, Lucius Valerius Potitus (1º), Quintus Fabius Vibulanus (2º), Marcus Postumius Albinus Regillensis
413 a. C. Aulus Marcus Cornelius Cossus i Lucius Furius Medullinus (1º)
412 a. C. Quintus Fabius Ambustus i Gaius Furius Pacillus
411 a. C. Marcus Papirius Atratinus i Gaius Naucius Rutullus
410 a. C. Marcus Aemilius Mamercinus i Gaius Valerius Potitus
409 a. C. Gnaeus Cornelius Cossus i Lucius Furius Medullinus (2º)
408 a. C. Tribuns militars: Gaius Iulius Iullus (1º), Publius Cornelius Cossus, Gaius Servilius Ahala (1º)
Dictador: Publius Cornelius Cossus; Magister equitum: Gaius Servilius Ahala
407 a. C. Lucius Furius Medullinus (1º), Gaius Valerius Potitus (2º), Gnaeus Fabius Vibulanus (2º), Gaius Servilius Ahala (2º)
406 a. C. Tribuns militars: Publius Cornelius Rutillus Cossus, Gnaeus Cornelius Cossus (1º), Gnaeus Fabius Ambustus, Lucius Valerius Potitus (2º)
405 a. C. Titus Quinctius Capitolinus Barbatus, Quintus Quinctius Cincinnatus (2º), Gaius Iulius Iullus (2º), Aulus Manlius Vulso Capitolinus (1º), Lucius Furius Medullinus (2º), Marcus Aemilius Mamercinus (1º)
404 a. C. Tribuns militars: Gaius Valerius Potitus (3º), Manius Sergius Fidenas (1º), Publius Cornelius Maluginensis, Gnaeus Cornelius Cossus (2º), Caeso Fabius Ambustus (1º), Spurius Nautius Rutullus (3º)
403 a. C. Tribuns militars: Marcus Aemilius Mamercinus (2º), Marcus Quintilius Varus, Lucius Valerius Potitus (3º), Lucius Iulius Iullus, Appius Claudius Crassus, Marcus Furius Camillus (?), Marcus Furius Fusus, Marcus Postumius Albinus (?)
402 a. C. Tribuns militars: Gaius Servilius Ahala (3º), Quintus Sulpicius Camerinus, Quintus Servilius Fidenas, Aulus Manlius Vulso Capitolinus (2º), Lucius Verginius Tricostus, Manius Sergius Fidenas (2º)
401 a. C. Tribuns militars: Lucius Potitus (4º), Gnaeus Cornelius Cossus (3º), Marcus Furius Camilus, Caeso Fabius Ambustus (2º), Marcus Aemilius Mamercinus (3º), Lucius Iulius IullusSegle IV a. C.
400 a. C. Publius Licinius Calvus, Publius Melius Capitolinus, Publius Manlius Vulso, Spurius Furius Medullinus, Lucius Titinius Pansus, Lucius Publilius
399 a. C. Gnaeus Genucius Augurinus, Gnaeus Duilius Longus, Lucius Aitillius Priscus, Marcus Veturius Crassus Cicurinus, Marcus Pomponius Rufus, Volerus Publilius
398 a. C. Lucius Valerius Potitus (5º), Lucius Furius Medullinus (3º), Marcus Valerius Maximus, Quintus Servilius Fidenas (2º), Marcus Furius Camilus (2º), Quintus Sulpicius Camerinus Cornutus (2º)
397 a. C. Tribuns militars: Lucius Iulius Iullus (2º), Aulus Postumius Albinus Regillensis, Lucius Furius Medullinus (IV), Publius Cornelius Maluginensis, Lucio Sergius Fidenas, Aulus Manlius Vulso Capitolinus (3º)
396 a. C. Tribuns militars: Lucius Titinius Pansus (2º), Quintus Manlius Vulso Capitolinus, Publius Licinius Calvus, Gnaeus Genucius Augurinus (2º), Publius Melius Capitolinus (2º), Lucius Atillius Priscus (2º)
Dictador: Marcus Furius Camillus; Magister equitum: Publius Cornelius Scipio
395 a. C. Tribuns militars: Publius Cornelius Maluginensis Cossus, Lucius Furius Medullinus (5º), Publius Cornelius Scipio, Quintus Servilius Fidenas (3º), Caeso Fabius Ambustus (3º), Marcus Valerius Lactunius Maximus (2º)
394 a. C. Tribuns militars: Marcus Furius Camilus (3º), Lucius Valerius Publicola, Lucius Furius Medullinus (6º), Spurius Postumius Albinus Regillensis, Gaius Aemilius Mamercinus, Publius Conerlius Scipio (2º)
393 a. C. Lucius Valerius Potitus i Publius Cornelius Maluginensis Cossus
Cònsols sufecte: Lucius Lucrecius Triciptinus Flavius, Servius Sulpicius Camerinus
392 a. C. Lucius Valerius Potitus Publicola i Marcus Manlius Capitolinus
391 a. C. Tribuns militars: Lucius Lucrecius Triciptinus Flavius, Lucius Furius Medullinus (7º), Servius Sulpicius Camerinus, Agrippa Furius Fussus, Lucius Aemilius Maermcinus, Gaius Aemilius Mamercinus (2º)
390 a. C. Tribuns militars: Quintus Fabius Ambustus, Quintus Sulpicius Longus, Caeso Fabius Ambustus (4º), Quintus Servilius Fidenas (4º), Gnaeus Fabius Ambustus (2º), Publius Cornelius Maluginensis (2º)
389 a. C. Tribuns militars: Lucius Valerius Publicola (2º), Aulus Manlius Capitolinus, Lucius Verginius Tricostus, Lucius Aemilius Mamercinus (2º), Publius Cornelius, Lucius Postumius Albinus Regillensis
Dictador: Marcus Furius Camillus (2º); Magister equitum: Lucius Valerius Potitus
388 a. C.  Tribuns militars: Titus Quinctius Cincinnatus Capitolinus, Lucius Iulius Iullus, Lucius Lucretius Triciptinius Flavus (2º), Quintus Servilius Fidenas (5º), Lucius Aequilius Corvus, Servius Sulpicius Rufus
Dictador: Marcus Furius Camillus; Magister equitum: Gaius Servilius Ahala
387 a. C. Tribuns militars: Lucius Papirius Cursor, Gaius Sergius Fidenas, Lucius Aemilius Mamercinus (3º), Licinius Menenius Lanatus, Lucius Valerius Publicola (3º)
386 a. C. Tribuns militars: Marcus Furius Camillus (4º), Servius Cornelius Maluginensis, Quintus Servilius Fidenas (6º), Lucius Quinctius Cincinnatus, Lucius Horatius Pulvillus, Publius Valerius Potitus Publicola
385 a. C. Tribuns militars: Aulus Manlius Capitolinus (2º), Publius Cornelius, Titus Quinctius Capitolinus, Lucius Paperius Cursor (2º), Lucius Quinctius Cincinnatus (2º), Gaius Sergius Fidenas (2º)
Dictador: Aulus Cornelius Cossus; Magister equitum: Gaius Servilius Ahala
384 a. C. Tribuns miltars: Servius Cornelius Maluginensis (2º), Publius Valerius Potitus Publicola (2º), Marcus Furius Camillus (4º), Servius Sulpicius Rufus (2º), Gaius Papirius Crassus, Titus Quinctius Cincinnatus Capitolinus (2º)
383 a. C. Tribuns militars: Lucius Valerius Publicola (4º), Aulus Manlius Capitolinus (3º), Servius Sulpicius Rufus (3º), Lucius Lucretius Triciptinus Flavus (3º), Lucius Aemilius Mamercinus (4º), Marcus Trebonius
382 a. C. Tribuns militars: Spurius Papirius Crassus, Lucius Papirius Crassus, Servius Cornelius Maluginensis (3º), Quintus Servilius Fidenas, Gaius Sulpicius Camerinus, Lucius Aemilius Mamercinus (5º)
381 a. C. Tribuns militars: Marcus Furius Camillus (6º), Aulus Postumius Albinus Regillensis, Lucius Postumius albinus Regillensis (2º), Lucius Furius Medullinus, Lucius Lrectius Triciptinus Flavus (4º), Marcus Fabius Ambustus
380 a. C. Tribuns militars: Lucius Valerius Publicola (5º), Publius Valerius Potitus Publicola (3º), Servius Cornelius Maluginensis (4º), Licinius Menenius Lanatus (2º), Gaius Sulpicius Petico, Lucius Aemilius Mamercinus (6º), Gaius Sergius Fidenas (3º), Tiberius Papirius Crassus, Spurius Papirius Cursor
379 a. C. Tribuns militars: Publius Manlius Capitolinus, Gnaeus Manlius Vulso, Lucius Iulius Iullus (2º), Gaius Sextilius, Marcus Albinius, Lucius Antistio, Publius Trebonius, Gaius Erenucio (?)
Dictador: Titus Quinctius Cincinnatus; MAgister equitum: Aulus Sempronius Atratinus
378 a. C. Tribuns militars: Spurius Furius Medullinus, Quintus Servilius Fidenas (2º), Licinius Menenius Lanatus (3º), Publius Clelius Siculus, Marcus Horatius Pulvilus, Lucuis Geganius Macerinus
377 a. C. Tribuns militars: Lucius Aemilius Mamercinus (7º), Publiuc Potitus Publicola (4º), Gaius Veturius Cicurinus, Servius Sulpicius Pretestatus, Lucius Quincius Cincinnatus (3º), Gaius Quinctius Cincinnatus
376 a. C. Tribuns militars: Lucius Papirius Crassus (2º), Licinius Lanatus (4º), Servius Cornelius Maluginensis (5º), Servius Sulpicius Pretestatus (2º)
375 - 371 a. C. Interregno
370 a. C. Tribuns militars: Aulus Manlius Capitolinus (4º), Lucius Furius Medullinus (2º), Servius Sulpicius Pretestatus (3º), Servius Cornelius Maluginensis (6º), Gaius Valerius Potitus Volusus, Publius Valerius Potitus Publicola (5º)
369 a. C. Tribuns militars: Quintus Servilius Fidenas (3º), Gaius Veturius Crassus Cirurino (2º), Aulus Conerlius Cossus, Quintus Quinctius Cincinnatus, Marcus Cornelius Maluginensis, Marcus Fabius Ambustus (2º)
368 a. C. Tribuns militars: Servius Cornelius Maluginensis (7º), Servius Sulpicius Pretestatus (4º), Spurius Servilius Structus, Titus Quinctius Cincinnatus Capitolinus, Lucius Papirius Crassus, Lucius Veturius Crassus Cicurino
367 a. C. Tribuns militars: Aulus Cornelius Cossus (2º), Marcus Cornelius Maluginensis (2º), Marcus Geganius Macerino, Publius Manlius Capitolinus (2º), Lucius Veturius Crassus Cicurino (2º), Publius Valerius Potitus Publicola (6º)
Dictador: Publius Manlius Capitolinus; Magister equitum: Gaius Licinius Calvus
366 a. C. Lucius Aemilius Mamercinus i Lucius Sextius
Dictador: Marcus Furius Camillus; Magister equitum: Titus Quinctius Peno
365 a. C. Lucius Genucius Aventinensis i Quintus Servilius Ahala
364 a. C. Gaius Sulpicius Peticus i Gaius Licinius Calvus Stolo
363 a. C. Gnaeus Genucius Aventinensis i Lucius Aemilius Mamercinus (2º)
362 a. C. Quintus Servilius Ahala (2º) i Lucius Genucius Aventinensis
Dictador: Lucius Manlius Capitolinus; Magister equitum: Lucius Pinario Natta
361 a. C. Gaius Licinius Stolo Calvus (2º) i Gaius Sulpicius Peticus (2º)
Dictador: Appius Claudius Crassus; Magister equitum: (?)
360 a. C. Marcus Fabius Ambustus i Gaius Poetelius Libo Visolus
Dictador: Titus Quinctius Penno Capitolinus; Magister equitum: Servius Cornelius Maluginensis
359 a. C. Marcus Popillius Laenas i Gnaeus Manlius Capitolinus Imperiosus
Dictador: Quintus Servilius Ahala; Magister equitum: Titus Quinctius Penno Capitolinus    
358 a. C. Gaius Fabius Ambustus i Gaius Plautius Proculus
357 a. C. Gaius Marcius Rutillius i Gnaeus Manlius Capitolinus Imperiosus (2º)
Dictador: Gaius Sulpicius Peticus; Magister equitum: Marcus Valerius Publicola
356 a. C. Marcus Fabius Ambustus (2º) i Marcus Popillius Laenas (2º)
355 a. C. Gaius Sulpicius Peticus (3º) i Marcus Valerius Publicola
Dictador: Gaius Marcius Rutillius Manlius Capitolinus; Magister equitum: Gaius Plaucius Proculo
354 a. C. Marcus Fabius Ambustus (3º) i Titus Quinctius Poenus Capitolinus Crispinus
353 a. C. Gaius Sulpicius Peticus (4º) i Marcus Valerius Publicola (2º)
352 a. C. Publius Valerius Publicola i Gaius Marcius Rutilus (2º)
Dictador: Titus Manlius Capitolinus Imperiosus; Magister equitum: Aulus Cornelius Cossus
351 a. C. Gaius Sulpicius Peticus (5º) i Titus Quinctius Poenus Capitolinus Crispinus (2º)
Dictador: Gaius Iulius Iullus; Magister equitum: Lucius Aemilius Mamercinus
350 a. C. Marcus Popillius Laenas (3º) i Lucius Cornelius Scipio
Dictador: Marcus Fabius Ambustus; Magister equitum: Quintus Servilius Ahala
349 a. C. Lucius Furius Camillus i Appius Claudius Crassus
Dictador: Lucius Furius Camillus; Magister equitum: Publius Cornelius Scipio
348 a. C. Marcus Valerius Corvus i Marcus Popillius Laenas (4º)
Dictador: Titus Manlius Capitolinus Torquatus; Magister equitum: Aulus Cornelius Cossus
347 a. C. Gaius Plautius Vennox i Titus Manlius Capitolinus Imperiosus Torquatus
346 a. C. Marcus Valerius Corvus (2º) i Gaius Poetelius Libo Visolus
345 a. C. Marcus Fabius Dorsuo i Servius Sulpicius Camerinus Rufus
344 a. C. Gaius Marcius Rutilus (3º) i Titus Manlius Imperiosus Torquatus
Dictador: Lucius Furius Camillus; Magister equitum: Gnaeus Manlius Capitolinus Imperiosus
343 a. C. Marcus Valerius Corvus (3º) i Aulus Cornelius Cossus Arvina
Dictador: Publius Valerius Publicola; Magister equitum: Quintus Fabius Ambustus (?)
342 a. C. Quintus Servilius Ahala i Gaius Marcius Rutilus (4º)
341 a. C. Gaius Plautius Venox (2º) i Lucius Aemilius Mamercinus Privernas
Dictador: Marcus Valerius Corvus; Magister equitum: Lucius Aemilius Mamercinus (?)
340 a. C. Titus Manlius Imperiosus Torquatus (3º) i Publius Decius Mus
339 a. C. Tiberius Aemilius Mamercinus i Quintus Publilius Philo
Dictador: Lucius Papirius Crassus; Magister equitum: Lucius Papirius Cursor
338 a. C. Lucius Furius Camilus i Gaius Maenius
Dictador: Quintus Publius Philo; Magister equitum: Iunius Brutus Esceva
337 a. C. Gaius Sulpicius Longus i Publius Aelius Paetus
336 a. C. Lucius Papirius Crassus i Caeso Duillius
Dictador: Gaius Claudius Crassus; Magister equitum: Gaius Claudius Hortator
335 a. C. Marcus Atitlius Regulus Calenus i Marcus Valerius Corvus (4º)
334 a. C. Spurius Postumius Albinus Caudinus i Titus Veturius Calvinus
Dictador: Marcus Aemilius Mamercinus; Magister equitum: Quintus Publius Philo
333 a. C. Gaius Petelius i Lucius Papirius Cursor
Dictador: Publius Cornelius Rufinus; Magister equitum: Marcus Antonius        
332 a. C. Gnaeus Domitius Calvinus i Aulus Cornelius Cossus Arvina (2º)
331 a. C. Gaius Valerius Potitus i Marcus Claudius Marcellus
Dictador: Marcus Papirius Crassus; Magister equitum: Publius Valerio Publicola
330 a. C. Lucius Papirius Crassus (2º) i Lucius Plautius Venox
Dictador: Gnaeus Quintilius Varus; Magister equitum: Lucius Valerius Potitus
329 a. C. Lucius Aemilius Mamercinus Privernas (2º) i Gaius Plautius
328 a. C. Publius Plautius Proculo i Publius Cornelius Scapula
327 a. C. Lucius Cornelius Lentulo i Quintus Publius Philo (2º)
326 a. C. Gaius Petelius Libon (3º?) i Lucius Papirius Cursor (2º?)
Dictador: Marcus Claudius Marcellus; Magister equitum: Spurius Postumius Albinus
325 a. C. Lucius Furius Camillus (2º) i Decimus Iunius Brutus
324 a. C. Dictador: Lucius Papirius Cursor; Magister equitum: Quintus Fabius Maximus / Lucius Papirius Crassus
323 a. C.  Gaius Sulpicius Longus (2); Quintus Aulius Cerretanus
322 a. C. Quintus Fabius Maximus Rullianus i Lucuis Fulvius Corvus
321 a. C. Titus Veturius Calvinus (2º) i Spurius Albinus Caudinus (2º)
Dictador: Aulus Cornelius Cossus; Magister equitum: Marcus Fabius Ambustus
320 a. C. Lucius Papirius Cursor (2º) i quintus Publilius Philo (3º)
Dictador: Quintus Fabius Ambustus; Magister equitum: Publius Elius Poetelius
Dictador: Marcus Emipilus Papus (?); Magister equitum: Lucius Valerius Flacus
319 a. C. Lucius Papirius Cursor (3º) i Quintus Aulius Cerretanus (2º)
Dictador: Gaius Menius Nepos / Aulus Cornelius Arvina / Lucius Cornelius Lentulo; Magister equitum: Lucius Papirius Cursor
318 a. C. Marcus Foslius Flaccinator i Lucius Plautius Venix
317 a. C. Gaius Iunius Bubulcus Brutus i Quintus Aemilius Barbula
316 a. C. Supurius Nautilus Rutilus i Marcus Popillius Laenas
315 a. C. Lucius Papirius Cursor (5º?) i Quintus Publilius Philo (4º)
Dictador: Lucius Aemilius Mamercinus Privernas (2º); Magister equitum: Lucius Fulvius Corvus
314 a. C. Marcus Poetelius Libo i Gaius Sulpicius Longus (3º)
Dictador: Quintus Fabius Maximus; Magister equitum: Quintus Aulius Cerretanus / Gaius Fabius Ambustus
313 a. C. Lucius Papirius Cursor (6º) i Gaius Iunius Bublucus Brutus (2º)
Dictador: Gaius Menius Nepos; Magister equitum: Marcus Pholio (?)
312 a. C. Marcus Valerius Maximus i Publius Decius Mus
Dictador: Gaius Poetelius Libon; Magister equitum: Marcus Pholio (?) o Marcus Poetelius Libon
311 a. C. Gaius Iunius Bubulcus Brutus (3º) i Quintus Aemilius Barbula (2º)
Dictador: Gaius Sulpicius Longus; Magister equitum: Quintus Aemilius Barbula (2º)
310 a. C. Quintus fabius Maximus Rullianus (2º) i Gaius Marcius Rutilus Censorinus
309 a. C. Dictador: Lucius Papirius Cursor; Magister equitum: Gaius Iunius Bubulco
308 a. C. Publius Decius Mus (2º) i Quintus abius Maximus Rullianus (3º)
307 a. C. Appius Claudius Caecus i Lucius Volumnius Flamma
306 a. C. Quintus Marcius Tremulus i Publius Cornelius Arvina
305 a. C. Lucius Postumius Megellus i Tiberius Minucius Augurinus. Cònsol sufecte: Marcus Fulvius Corvus
Dictador: Publius Cornelius Scipio Barbatus; Magister equitum: Publius Decius Mus
304 a. C. Publius Sempronius Sophus i Publius Sulpicius Saverrio
303 a. C. Servius Cornelius Lentulus i Lucius Genucius Aventinensis
302 a. C. Marcus Livius Denter i Marcus Aemilius Paullus
301 a. C. Dictador: Gaius Uinius Bubulco Brutus; Magister equitum: Marcus Titinio
Dictador: Marcus Valerius Maximus Corvus; Magister equitum: Marcus Aemilius Paulus


Segle III a. C.
300 a. C. Marcus Valerius Corvus (5º) i Quintus Appuleius Pansa
299 a. C. Marcus Fulvius Paetinus i Titus Manlius Torquatus. Cònsol sufecte: Marcus Valerius Maximus Corvus (6º)
298 a. C. Lucius Cornelius Scipio Barbatus i Gnaeus Fulvius Maximus Centumalus
297 a. C. Quintus Fabius Maximus Rullianus (4º) i Publius Decius Mus (3º)
296 a. C. Lucius Volumnius Flamma (2º) i Appius Claudius Caecus (2º)
295 a. C. Quintus Fabius Maixmus Rullianus (5º) i Publius Decius Mus (4º)
294 a. C. Lucius Postumius Megellus (2º) i Marcus Atilius Regulus
293 a. C. Lucius Papirius Cursor i Spurius Carvilius Maximus
292 a. C. Quintus Fabius Maximus Gurges i Decimus Iunius Brutus Scaeva
291 a. C. Lucius Postumius Megellus (3º) i Gaius Iunius Bubulcus Brutus
290 a. C. Publius Cornelius Rufinus i Manius Curius Dentatus
289 a. C. Marcus Valerius Maximus Corvinus i Quintus Caedicius Noctua
288 a. C. Quintus Marcius Tremulus (2º) i Publius Cornelius Arvina (2º)
287 a. C. Marcus Claudius Marcellus i Gaius Nautius Rutilus
Dictador: Quintus Hortensius; Magister equitum: ?
286 a. C. Marcus Valerius Maximus Potitus i Gaius Aelius Paetus
Dictador: Appius Claudius Caecus; Magister equitum: ?
285 a. C. Gaius Claudius Canina i Marcus Aemilius Ledipus
284 a. C. Gaius Servilius Tucca i Lucius Caecilius Metellus Denter. Cònsol sufecte: Manius Curius Dentatus (2º?)
283 a. C. Publius Cornelius Dolabella i Gnaeus Domitius Calvinus Maximus
282 a. C. Gaius Fabricius Luscinus i Quintus Aemilius Papus
281 a. C. Lucius Aemilius Barbula i Quintus Marcius Philippus
280 a. C. Publius Valerius Laevinus i Tiberius Coruncanius
Dictador: Gnaeus Domicius Calvinus Maximus; Magister equitum: ?
279 a. C. Publius Sulpicius Saverrio i Publius Decius Mus
278 a. C. Gaius Fabricius Luscinus (2º) i Quintus Aemilius Papus (2º)
277 a. C. Publius Cornelius Rufinus (2º) i Gaius Iunius Bubulcus Brutus (2º)
276 a. C. Quintus Fabius Maximus Gurges (2º) i Gaius Genucius Clepsina
Dictador: Publius Cornelius Rufus; Magister equitum: ?
275 a. C. Manius Curius Dentatus (3º?) i Lucius Cornelius Lentulus
274 a. C. Manius Curius Dentatus (4º?) i Servius Cornelius Merenda
273 a. C. Gaius Fabius Dorso Licinus i Gaius Claudius Canina (2º)
272 a. C. Lucius Papirius Cursor (2º) i Spurius Carvilius Maximus (2º)
271 a. C. Caeso (o Gaius) Quinctius Claudus i Lucius Genuncius Clepsina
270 a. C. Gaius Genucius Clepsina (2º) i Gnaeus Cornelius Blasio
269 a. C. Quintus Ogulnius Gallus i Gaius Fabius Pictor
268 a. C. Publius Sempronius Sophus i Appius Claudius Crassus
267 a. C. Marcus Atilius Regulus i Lucius Iulius Libo
266 a. C. Decimus Iunius Pera i Numerius Fabius Pictor
265 a. C. Quintus Fabius Maximus Gurges (3º?) i Lucius Mamilius Vitulus
264 a. C. Appius Claudius Caudex i Marcus Fluvius Flaccus
263 a. C. Manius Valerius Maximus Mesalla i Manius Otacilius Crassus
262 a. C. Lucius Postumius Megellus i Quintus Mamilius Vitulus
261 a. C. Lucius Valerius Flaccus i Titus Otacilius Crassus
260 a. C. Gnaeus Cornelius Scipio Asina i Gaius duilius
259 a. C. Lucius Cornelius Scipio i Gaius Aquillius Florus
258 a. C. Aulus Atilius Calatinus i Gaius Sulpicius Paterculus
257 a. C. Gaius Atilius Regulus i Gnaeus Cornelius Blasio (2º)
256 a. C. Lucius Manlius Vulso Longus i Quintus Caedicius. Cònsol sufecte: Marcus Atilius Regulus (2º)
255 a. C. Servius Fulvius Paetinus Nobilior i Marcus Aemilius Paullus
254 a. C. Gnaeus Cornelius Scipio (2º) i Aulus Atilius Calatinus (2º)
253 a. C. Gnaeus Servilius Caepio i Gaius Sempronius Blaesus
252 a. C. Gaius Aurelius Cotta i Publius Servilius Geminus
251 a. C. Lucius Caecilius Metellus i Gaius Furuis Pacilus
250 a. C. Gaius Atilius Regulus (2º) i Lucius Mantlius Vulso Longus (2º)
249 a. C. Publius Claudius Pulcher i Lucius Iunius Pullus
Dictador: Aulus Atilius Calatinus; Magister equitum: Lucius Caecilius Metellus
248 a. C. Gaius Aurelius Cotta (2º) i Publius Servilius Geminus (2º)
247 a. C. Lucius Caecilius Metellus (2º) i Numerius Fabius  Buteo
246 a. C. Manius Octacilius Crassus (2º) i Marcus Fabius Licinus
245 a. C. MArcus Fabius Buteo i Gaius Atilius Bulbus
244 a. C. Aulus Manlius Troquatus Atticus i Gaius Sempronius Blaesus (2º)
243 a. C. Gaius Fundanius Fundulus i Gaius Sulpicius Galus
242 a. C. Gaius Lutacius Catulus i Aulus Postumius Albinus
241 a. C. Aulus Manlius Torquatus Atticus (2º) i Quintus Lutacius Cerco
240 a. C. Gaius Claudius Centho i Marcus Sempronius Turditanus
239 a. C. Gaius Mamilius Turrinus i Quintus Valerius Falto
238 a. C. Tiberius Sempronius Gracchus i Publius Valerius Falto
237 a. C. Lucius Cornelius Lentulus Caudinus i Quintus Fulvius Flaccus
236 a. C. Publius Cornelius Lentulus Caudinus i Gaius Licinius Varus
235 a. C. Titus Manlius Torquatus i Gaius Atilius Bulbus (2º)
234 a. C. Lucius Postumius Albinus i Spurius Carvilius Maximus Ruga
233 a. C. Quintus Fabius Maximus Verrucosus i Manius Pomponius Matho
232 a. C. Marcus Aemilius Lepidus i Marcus Publicius Malleolus
231 a. C. Marcus Pomponius Matho i Gaius Papirius Maso
230 a. C. Marcus Aemilius Barbula i Marcus Iunius Pera
229 a. C. Lucius Postumius Albinus (2º) i Gnaeus Fulvius Centumalus (2º)
228 a. C. Spurius Carvilius Maximus Ruga (2º) i Quintus Fabius Maximus Verrucosus (2º)
227 a. C. Publius Valerius Flaccus i Marcus Atilius Regulus
226 a. C. Marcus Valerius Maximus Messala i  Lucius Apustius Fullo
225 a. C. Lucius Aemilius Papus i Gaius Atilius Regulus
224 a. C. Titus Manlius Torquatus (2º) i Quintus Fulvius Flaccus (2º)
223 a. C. Gaius Flaminius i Publius Furius Philus
222 a. C. Marcus Claudius Marcellus i Gnaeus Cornelius Calvus
221 a. C. Publius Cornelius Scipio Asina i Marcus Minucius Rufus
220 a. C. Quintus Lutacius Catulus i Lucius Veturius Philo
219 a. C. Lucius Aemilius Paulus i Marcus Livius Salinator
218 a. C. Publius Cornelius Scipio i Tiberius Sempronius Longus
217 a. C. Gnaeus Servilius Geminus i Gaius Flaminus (2º)
216 a. C. Gaius Terentius Varro i Lucius Aemilius Paulus (2º)
Dictador: Marcus Iunius Pera; Magister equitum: Tiberius Sempronius Gracchus
215 a C. Tiberius Sempronius Gracchus i Quintus Fabius Maximus Verrucosus (3º)
214 a. C. Quintus Fabius Maximus Verrucosus (4º) i Marcus Claudius Marcellus (3º)
213 a. C. Quintus Fabius Maximus i Tiberius Sempronius Gracchus (2º)
212 a. C. Appius Claudius Pulcher i Quintus Fulvius Flaccus (3º)
211 a. C. Gnaeus Fulvius Centumalus Maximus i Publius Sulpicius Galba Maximus
210 a. C. Marcus Claudius Marcellus (4º) i Marcus Valerius Laevinus (2º)
209 a. C. Quintus Fabius Maximus Verrucosus (5º) i Quintus Fulvius Flaccus (4º)
208 a. C. Marcus Claudius Marccelus (5º) i Titus Quinctius Crispinus
207 a. C. Gaius Claudius Nero i Marcus Livius Salinator (2º)
206 a. C. Lucius Veturius Philo i Quintus Caecilius Metellus
205 a. C. Publius Cornelius Scipio Africanus i Publius Licinius Crassus Dives
204 a. C. Marcus Cornelius Cethegus i Publius Sempronius Tuditanus
203 a. C. Gnaeus Servilius Caepio i Gaius Servilius Geminus
202 a. C. Marcus Servilius Pulex Geminus i Tiberius Claudius Nero
201 a. C. Gnaeus Cornelius Lentulus i Publus Aelius Paetus

Segle II a. C.
200 a. C. Publius Sulpicius Galba Maximus (2º) i Gaius Aurelius Cotta
199 a. C. Lucius Cornelius Lentulus i Publius Vilius Tappulus
198 a. C. Sextus Aelius Paetus Catus i Titus Quinctius Flaminius
197 a. C. Gaius Cornelius Cethegus i Quintus Minucius Rufus
196 a. C. Lucius Furius Purpureo i Marcus Claudius Marcellus
195 a. C. Lucius Valerius Flaccus i Marcus Porcius Cato
194 a. C. Publius Cornelius Scipio Africanus (2º) i Tiberius Sempronius Longus
193 a. C. Lucius Cornelius Merula i Quinctus Minucius Thermus
192 a. C. Lucius Quinctius Flaminius i Gnaeus Domitius Ahenobarbus
191 a. C. Publius Cornelius Scipio Nasica i Manius Acilius Glabrio
190 a. C. Lucius Cornlius Scipio Asiaticus i Gaius Laelius
189 a. C. Marcus Fulvius Nobilior i Gnaeus Manlius Vulso
188 a. C. Marcus Valerius Messalla i Gaius Livius Salinator
187 a. C. Marcus Aemilius Lepidus i Gaius Flaminius
186 a. C. Spurius Postumius Albinus i Quintus Marcius Philippus
185 a. C. Appius Claudius Pulcher i Marcus Sempronius Tuditanus
184 a. C. Publius Claudius Pulcher i Lucius Porcius Licinus
183 a. C. Marcus Claudius Marcellus i Quintus Fabius Labeo
182 a. C. Gnaeus Baebius Tamphilus i Lucius Aemilius Paullus
181 a. C. Publius Cornelius Cethegus i Marcus Baebius Tamphilus
180 a. C. Aulus Postumius Albinus Luscus i Gaius Calpurnius Piso
179 a. C. Quintus Fulvius Flaccus i Lucius Manlius Acidinus Fulvianus
178 a. C. Marcus Iunius Brutus i Aulus Manlius Vulso
177 a. C. Gaius Claudius Pulcher i Tiberius Sempronius Gracchus (1º)
176 a. C. Gnaeus Cornelius Scipio Hispallus i Quintus Petillius
175 a. C. Publius Mucius Scaevola i Marcus Aemilius Lepidus (2º)
174 a. C. Spurius Postumius Albinus Paullulus i Quintus Mucius Scaevola
173 a. C. Lucius Postumius Albinus i Marcus Popilius Laenas
172 a. C. Gaius Popillius Laenas (1º) i Publius Aelius Ligus
171 a. C. Publius Licinius Crassus i Gaius Cassius Longinus
170 a. C. Aulus Hostilius Mancinus i Aulus Atilius Serranus
169 a. C. Quintus Marcius Philippus (2º) i Gnaeus Servilius Caepio
168 a. C. Lucius Aemilius Paulus (2º) i Gaius Licinius Crassus
167 a. C. Quintus Aelius Paetus i Marcus Iunius Pennus
166 a. C. Marcus Claudius Marcellus (1º) i Gaius Sulpicius Gallus
165 a. C. Titus Manlius Torquatus i Gnaeus Octavius
164 a. C. Aulus Manlius Torquatus i Quintus Cassius Longinus
163 a. C. Tiberius Sempronius Gracchus (2º) i Marcus Iuventius Thalna
162 a. C. Publius Cornelius Lentulus i i Gnaeus Domitius Ahenobarbus
161 a. C. Marcus Valerius Messalla i Gaius Fannius Strabo
160 a. C. Lucius Anicius Gallus i Marcus Cornelius Cethegus
159 a. C. Gnaeus Cornelius Dolabella i Marcus Fulvius Nobilior
158 a. C. Marcus Aemilius Lepidus i Gaius Popillius Laena (2º)
157 a. C. Sextus Iulius Caesar i Lucius Aurelius Orestes
156 a. C. Lucius Cornelius Lentulus Lupus i Gaius Marcius Figulus (2º)
155 a. C. Publius Cornlius Scipio Nasica Corculum (2º) i Marcus Claudius Marcellus (2º)
154 a. C. Lucius Portumius Albinus i Manius Acilius Glabrio
153 a. C. Quintus Fulvius Nobilior i Titus Annius Luscus
152 a. C. Marcus Claudius Marcellus (3º) i Lucius Valerius Flaccus
151 a. C. Lucius Licinius Lucullus i Aulus Postumius Albinus
150 a. C. Titus Quinctius Flaminus i Manius Acillius Balbus
149 a. C. Lucius Marcius Censorinus i Manius Manilius
148 a. C. Spurius Postumius Albinus Magnus i Lucius Calpurnius Piso Caesoninus
147 a. C. Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus (1º) i Gaius Livius Drusus
146 a. C. Gnaeus Cornelius Lentulus i Lucius Mummius Achaicus
145 a. C. Quintus Fabius Maximus Aemilianus i Lucius Hostilius Mancinus
144 a. C. Servius Sulpicius Galba i Lucius Aurelius Cotta
143 a. C. Appius Claudius Pulcher i Quintus Caecilius Metellus Macedonicus
142 a. C. Lucius Caecilius Metellus Calvus i Quintus Fabius Maximus Servilianus
141 a. C. Gnaeus Servilius Caepio i Quintus Pompeius Aulus
140 a. C. Gaius Laelius Sapiens i Quintus Servilius Caepio
139 a. C. Gnaeus Calpurnius Piso I Marcus Popillius Laenas
138 a. C. Publius Cornelius Scipio Nasica Serapio i Iunius Brutus Callaicus
137 a. C. Marcus Aemilius Lepidus Porcina i Gaius Hostilius Mancinus
136 a. C. Lucius Furius Philo i Sextus Atilius Serranus
135 a. C. Servius Fulvius Flaccus i Quintus Calpurnius Piso
134 a. C. Publius Fulvius Flaccus i Publius Cornelius Scipio Africanus Aemilianus (2º)
133 a. C. Publius Mucius Scaevola i Lucius Calpurnius Piso Frugi
132 a. C. Publius Popillius Laenas i Publis Rupilius
131 a. C. Publius Licinius Crassus Dives Mucianus i Lucius Valerius Flaccus
130 a. C. Lucius Cornlius Lentulus i Marcus Perpena. Cònsol sufecte: Gaius Claudius Pulcher
129 a. C. Gaius Sempronius Tuditanus i Manius Aquillius
128 a. C. Gnaeus Octavius i Titus Annius Rufus
127 a. C. Lucius Cassius Longinus Ravilla i Lucius Cornelius Cinna
126 a. C. Marcus Aemilius Lepidus i Lucius Aurelius Orestes
125 a. C. Marcus Plautius Hypsaeus i Marcus Fulvius Flaccus
124 a. C. Gaius Cassius Longinus i Gaius Sextius Calvinus
123 a. C. Quintus Caecilius Metellus Balearicus i Titus Quinctius Flaminius
122 a. C. Gnaeus Dominitius Ahenobarbus i Gaius Fannius
121 a. C. Lucius Opimius i Quintus Fabius MAximus Allobrigicus
120 a. C. Publius Manilius i Gaius Papirius Carbo
119 a. C. Lucius Caecilius Delmaticus i Lucius Aurelius Cotta
118 a. C. Marcus Portius Cato i Quintus Marcius Rex
117 a. C. Lucius Caecilius Metellus Diadematus i Quintus Mucius Scaevola
116 a. C. Gaius Licinius Geta i Quintus Fabius Maximus Eburnus
115 a. C. MarcusAemilius Scaurus i Marcus Caecilius Metellus
114 a. C. Manius Acilius Balbus i Gaius Porcius Cato
113 a. C. Gaius Caecilius MEtellus Caprarius i Gnaeus Papirius Carbo
112 a. C. Marcus Livius Drusus i Lucius Calpurnius Piso Caesoninus
111 a. C. Publius Cornelius Scipio Nasica Serapio i Lucius Calpurniur Bestia
110 a. C. Marcus Minucius Rufus i Spurius Postumius Albinus
109 a. C. Quintius Caecilius Metellus Numidicus i Marcus Iunius Silanus
108 a. C. Servius Sulpicius Galba i Lucius Hortensius. Cònsol sufecte: Marcus Aurelius Scaurus
107 a. C. Lucius Cassius Longinus i Gaius Marius (1º)
106 a. C. Quintus Servilius Caepio i Gaius Atilius Serranus
105 a. C. Publius Rutilius Rufus i Gnaeus Mallius Maximus
104 a. C. Gaius Marius (2º) i Gaius Flavius Fimbria
103 a. C. Gaius Marius (3º) i Lucius Aurelius Orestes
102 a. C. Gaius Marius (4º) i Quintus Lutalius Catulus
101 a. C. Gaius MArius (5º) i Manius Aquilius

Segle I a. C.
100 a. C. Gaius Marius (6º) i Lucius Valerius Flaccus
99 a. C. Marcus Antonius Orator i Aulus Postumius Albinus
98 a. C. Quintus Caecilius Metellus Nepos i Titus Didius
97 a. C. Gnaeus Cornelius Lentulus i Publius Licinius Crassus Dives
96 a. C. Gnaeus Domitius Ahenobarbus i Gaius Cassius Longinus
95 a. C. Lucius Licinius Crassus i Quintus Mucius Scaevola Pontifex
94 a. C. Gaius Coelius Caldus i Lucius Domitius Ahenobarbus
93 a. C. Gaius Valerius Flaccus i Marcus Herennius
92 a. C. Gaius Claudius Pulcher i Marcus Perpenna
91 a. C. Lucius Marcius Philippus i Sextus Iulius Caesar
90 a. C. Lucius Iulius Caesar i Publius Rutilius Lupus
89 a. C. Gnaeus Pompeius Stabo i Lucius Porcius Cato
88 a. C. Lucius Cornelius Sulla (1º) i Quintus Pompeius Rufus
87 a. C. Gnaeus Octavius i Lucius Cornelius Cinna (1º). Cònsol sufecte: Lucius Cornelius Merula
86 a. C. Lucius Cornelius Cinna (2º) i Gaius Marius (7º). Cònsol sufecte: Lucius Valerius Flaccus
85 a. C. Lucius Cornelius Cinna (3º) i Gnaeus Papirius Carbo (1º)
84 a. C. Lucius Cornelius Cinna (4º) i Gnaeus Papirius Carbo (2º)
83 a. C. Lucius Cornelius Scipio i Gaius Norbanus
82 a. C. Ganeus Papirius Carbo (3º) i Gaius Marius
Dictador: Lucius Cornelius; Magister equitum: Lucius Valerius Flaccus (1º)
81 a. C. Marcus Tullius Decula i Gnaeus Cornelius Dolabella
Dictador: Lucius Cornelius Sulla (2º); Magister equitum: Lucius Valerius Flaccus (2º)
80 a. C. Lucius Cornelius Sulla (2º) i Quintus Caecilius Metellus Pius
Dictador: Lucius Cornelius Sulla (3º); Magister equitum: Lucius Valerius Flaccus
79 a. C. Publius Servilius Vatia i Appius Claudius Pulcher
Dictador: Lucius Cornelius Sulla (4º); Magister equitum: Lucius Valerius Flaccus (4º)
78 a. C. Marcus Aemilius Lepidus i Lutatius Catulus
77 a. C. Decimus Iunius Brutus i Mamercus Aemilius Lepidus Livianus
76 a. C. Gnaeus Octavius i Gaius Scribonius Curio
75 a. C. Lucius Octavius i Gaius Aurelius Cotta
74 a. C. Lucius Licinius Lucullus i Marcus Aurelius Cotta
73 a. C. Marcus Terentius Varro Lucullus i Gaius Cassius Longinus
72 a. C. Lucius Gellius Publicola i Gnaeus Cornelius Lentulus Clodianus
71 a. C. Publius Cornelius Lentulus Sura i Gnaeus Aufidius Orestes
70 a. C. Marcus Licinius Crassus (1º) i Gnaeus Pompeius Magnus (1º)
69 a. C. Quintus Hortensius i Quintus Caecilius Metellus Creticus
68 a. C. Lucius Caecilius MEtellus i Quintus Marcius Rex
67 a. C. Gaius Calpurnius Piso i Manius Acilius Glabrio
66 a. C. Manius Aemilius Lepidusi Lucius Volcacius Tullus
65 a. C. Lucius Aurelius Cotta i Lucius Manlius Torquatus
64 a. C. Lucius Iulius Caesar i Gaius Marcius Figulus
63 a. C. Marcus Tullius Cicero i Gaius Antonius Hybrida
62 a. C. Decimus Iunius Silanus i Lucius Licinius Murena
61 a. C. Marcus Pupius Piso Frugi Calpurnianus i Marcus Valerius Messalla Niger
60 a. C. Quintus Caecilius MEtellus Celer i Lucius Afranius
59 a. C. Gaius Iulius Caesar (1º) i Marcus Calpurnius Bibulus
58 a. C. Lucius Calpurnius Piso Caesoninus i Aulus Gabinius
57 a. C. Publius Cornelius Lentulus Spinther i Quintus Caecilius Metellus Nepos
56 a. C. Ganeus Cornelius Lentulus Marcellinus i Lucius Marcius Philippus
55 a. C. Gnaeus Pompeius Magnus (2º) i Marcus Licnius Crassus (2º)
54 a. C. Lucius Domitius Ahenobarbus i Appius Claudius Pulcher
53 a. C. Gnaeus Domitius Calvinus (1º) i Marcus Valerius Messalla Rufus
52 a. C. Gnaeus Pompeius Magnus (3º) i Quintus Caecilius Metellus
51 a. C. Servius Sulpicius Rufus i Marcus Claudius Marcellus
50 a. C. Lucius Aemilius Lepidus Paullus i Gnaeus Claudius Marcellus Minor
49 a. C. Gaius Claudius Marcellus i Lucius Cornelius Lentulus Crus
Dictador: Gaius Iulius Caesar (1º); Magister equitum: vacant
48 a. C. Gaius Iulius Caesar (2º) i Publius Servilius Vatia Isauricus (1º)
Dictador: Gaius Iulius Caesar (2º); Magister equitum: Marcus Antonius  (1º)
47 a. C. Quintus Rufus Calenus i Publius Vatinius
Dictador: Gaius Iulius Caesar (3º); Magister equitum: Marcus Antonius (2º)
46 a. C. Gaius Iulius Caesar (3º) i Marcus Aemilius Lepidus (1º)
Dictador: Gaius Iulus Caesar (4º); Magister equitum: Marcus Aemilius Lepidus (1º)
45 a. C. Gaius Iulius Caesar (4º). Cònsols sufectes: Quintus Fabius Maximus, Gaius Caninius Rubilus, Gaius Trebonius
Dictador: Gaius Iulius Caesar; Magister equitum: Marcus Aemilius Lepidus
44 a. C. Gaius Iulius Caesar (5º) i Marcus Antonius (1º). Cònsol sufecte: Publius Corelius Dolabella
Dictaor: Gaius Iulius Caesar (6º); Magister equitum: Gnaeus Dominicus Calvinus
43 a. C. Gaius Vibius Pansa Caetronianus i Aulus Hirtius. Cònsols sufectes: Gaius Octavius, Gaius Carrinas, Quintus Pedius i Publius Ventidius Bassus
42 a. C. Marcus Aemilius Lepidus (2º) i Lucius Munatius Plancus
41 a. C. Lucius antonius Pietas i Publius Servilius Isauricus (2º)
40 a. C. Gnaeus Dominitius Calvinus (2º) i Gaius Asinius Pollio. Cònsol sufectes: Lucius Cornelius Balbus i Publius Canidius Crassus
39 a. C. Lucius Marcius Censorinus i Gaius Calvisius Sabinus. Cònsols sufectes: Gaius Cocceius Balbus i Publius Alfenus Varus
38 a. C. Appius Claudius Pulcher i Gaius Norbanus Flaccus. Cònsols sufectes: Lucius Cornelius Lentulus i Lucuis Marcius Philippus
37 a. C. Marcus Vipsanius Agrippa (1º) i Lucius Caninius Gallus. Cònsol sufecte: Titus Statilius Taurus
36 a. C. Lucius Gellius Publicola i Marcus Cocceius Nerva. Cònsols sufectes: Lucius Nonius Asprenas i Quintus Marcius
35 a. C. Sextus Pompeius i Lucius Cornificius. Cònsols sufectes: Publius Cornelius Scipio i Titus Peducaeus
34 a. C. Marcus Antonius (2º) i Lucius Scribonius Libo. Cònsols sufectes: Lucius Aemilius Lepidus, Gaius Memmius i Marcus Herennius
33 a. C. Gaius Iulius Caesar Octavianus (2º) i Lucius Volcacius Tullus. Cònsols sufectes: Lucius Antonius PAetus, Lucius Flavius, Gaius Fonteius Capito, Marcus Acilius Glabrio, Lucius Vinicius Quintus Laronius.
32 a. C. Gnaeus Domitius Ahenobarbus i Gaius Sosius. Cònsol sufectes: Lucius Cornelius Cinna i Marcus Valerius Messalla
31 a. C. Marcus Antonius (3º) i Gaius Iulius Caesar Octavianus (3º). Cònsols sufectes: Marcus Valerius Messalla Corvinus, Marcus Titius i Gnaeus Pompeius.
30 a. C. Gaius Iulius Caesar Octavianus (4º) i Larcus Licinius Crassus. Cònsols sufecte: Gaius Antistius Veto, Marcus Tullius Cicero i Lucius Balbinus
29 a. C. Gaius Iulius Caesar Octavianus (5º) i Sextus Apuleius. Cònsols sufecte: Potitus Valerius Messalla
28 a. C. Gaius Iulus Caesar Octavianus (6º) i Marcus Vipsanius Agrippa (2º)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada